Flera gode män med Godman Redovisning

Vi får ofta frågan om man kan vara flera som delar på Godman Redovisning. Svaret är JA om man gör detta på samma dator. Licensen gäller för EN dator men OBEGRÄNSAT antal användare.

 

I programmet kan du bara skapa en god man, ställföreträdare eller förvaltare per användarkonto. Detta är för många rena grekiskan men jag skall här försöka reda ut detta på ett förhoppningsvis tydligt sätt.

 

Vi förutsätter för enkelhetens skull att du har en dator där du nu har installerat Godman redovisning. På denna dator som både du och din sambo/make/maka använder gemensamt finns endast ett användarkonto. När ni startar datorn kommer det aldrig upp något inloggningsalternativ.Härifrån når ni Godman Redovisning men som sagt det kan endast användas av en utav er. Vad som nu krävs är att ni jobbar i programmet via varsitt användarkonto. Det är mycket enkelt att fixa till detta.

 

Skapa ett nytt användarkonto i Windows

Jag visar här nedan en liten guide om hur man gör detta i Windows XP. Förfarandet är likartat i Windows Vista och Windows7.

Gå till kontrollpanelen och klicka på Användarkonton.

 

 

Här väljer du att skapa ett nytt konto

 

 

 

Du kan välja om användarkontot skall ha administratörsrättigheter eller vara begränsat. Vi väljer här begränsat.

Klicka på Nästa

Slutligen klickar du på Skapa konto

Nu har ett nytt användarkonto skapats. När du startar Windows eller loggar ut kommer det nya kontot att synas i inloggningsbilden för Windows.

 

 

 

Börja redovisa som ny användare


Nu kan du logga in på det nya kontot och därifrån starta Godman Redovisning. Du uppmanas att ange licensuppgifterna. Dessa skall vara EXAKT samma som de du redan angivit för det andra kontot.

När detta är gjort är det bara att börja med det roliga bokföringsjobbet.

 

Tänk på att ta säkerhetskopior för alla användarkonton.

Om datorn går sönder kan du inte återställa användare B:s redovisning med den säkerhetskopia som är gjort av användare A.

Utbildning i redovisning

I Västervik anordnas för andra gången en kurs i datorstödd redovisning för gode män. Kursen leds av Curth Ragnarsson och går i godmansföreningens regi i ABFs lokaler och datorsal.

Programmet som används i kursen är Godman Redovisning 2010.

 

Antalet deltagare denna gång är 10 stycken. -Anledningen till det begränsade antal platser är att det är svårt att ha individuell undervisning när deltagarantalet blir för stort, säger Curth.

Många av deltagarna har tidigare skött bokföringen med penna och papper eller ett hemsnickrat Excel ark så tidigare erfarenheter av redovisningsprogram är inte så vanligt bland deltagarna.

Curth har en kursplan där han systematiskt går igenom Godman Redovisning och alla funktioner. Det förs även en del diskussioner om godmanskapet rent generellt och massor av erfarenheter byts bland deltagarna. Vi önskar deltagarna lycka till och passar även på att tacka Curth för hans insats.

 

Är du intresserad av att anordna kurser i datorstödd redovisning för gode män, ställföreträdare och förvaltare? Vi hjälper dig att sätta ihop ett kursprogram och ser till att du får önskat antal licensierade program som krävs för att hålla kursen.

 

Om intresse finns kan vi erbjuda ett kurspaket för deltagarna där både program och litteratur ingår till ett mycket bra pris. Vi förespråkar Kerstin Fälldins bok God man eller förvaltare -en praktisk handbok, men önskas annan litteratur kan vi förhoppningsvis ge er ett mycket fördelaktigt pris.

Tips - Hantera huvudmans kontanter

Föreställ dig situationen att du skall köpa en mikrovågsugn till din huvudman för att hemtjänsten önskar detta. Du vet att en mikrovågsugn kostar ungefär 1000:-. Du går till banken och tar ut 1000:- och går sedan till den lokala microvågsugnhandlaren. En mikrovågsugn inköps för summan 850:- och alla blir nöjda.

 

Men hur gör du då med de 150:- som du har kvar? En första tanke är att gå tillbaka till banken och göra en insättning. Men du kan även välja att förvara pengarna hemma hos dig då du kanske vet om att ett nytt inköp till din huvudman skall ske inom kort och då bör 150:- räcka.

 

Problemet som uppstår är att pengarna inte finns redovisade någonstans utan det är endast du som har koll på dem och det är inte bra.

 

Så här kan du hantera ovanstående scenario på ett smidigt sätt

När du kommer hem efter att inköpet gjorts skapar du under Bankkonton/kontanter ett nytt konto du kallar Kontanta pengar eller liknande.

 

 

Nästa steg är att föra över 1000:- från det konto du tog ut 1000:- till Kontanta pengar. Bokför sedan en utgift för inköpet på 850:- på Kontanta pengar. Kvar på saldot är de 150 kronorna du har i din hand.

 

Överföringen Utgiften

 

Nu har du rätt saldon på din huvudmans konton och alla medel är korrekt bokförda.

 

Nästa gång du gör ett inköp och du betalar kontant bokför du det inköpet som en utgift för kontot Kontanta pengar. Eller om du väljer att sätta in pengarna igen på din huvudmans bankkonto gör du en ny överföring.

 

I Godman Redovisning hanteras alltså bankkonton och kontanter på exakt samma sätt. Du kan likna kontanter med en virtuell plånbok.

 

Tänk på att du inte bör ha för mycket av din huvudmans tillgångar i reda kontanter.

 

Överväg alltid möjligheten att göra en insättning istället för att förvara kontanta medel för din huvudman!

 

I årsredovisningen kommer tillgångarna redovisas på korrekt sätt.

 

Detta tips är inskickat av en användare av Godman redovisning. Har du några bra tips du vill dela med dig av? Skicka gärna in dem till oss så publicerar vi dem här.

Ny uppdatering tillgänglig

Nu finns en uppdatering till Godman Redovisning 2010 tillgänglig. Förutom några buggfixar innehållen flera nya funktioner och förbättringar. Det handlar främst om sådana saker som våra användare efterfrågat. Tack för era ideer, synpunkter och kommentarer.

 

Uppdateringen är gratis för alla som använder Godman Redovisning oavsett version. Vi tar, till skillnad från andra liknande produkter, inte betalt för nya versioner.

Om du fortfarande använder Godman Redovisning 2009 kan du enkelt importera din befintliga redovisning till den nya versionen.

 

Nya funktioner

  • Automatiska programuppdateringar. En funktion som direkt via programmet kontrollerar och installerar eventuella uppdateringar.
  • Bilaga nummer sätts för varje huvudman och år. Se vidare i manualen.
  • En ny rapport som ger en årssammanställning av inkomster och utgifter. Rapporten visar totalsumman för varje inkomst resp. utgift för varje månad och en summering totalt i slutet. Du får allt på ett papper. Ladda ner ett exempel.
  • Totalsumman för bankkonton/kontanter, Fastigheter/värdepapper, Skulder eller inkomst/utgift visas direkt under respektive menyval.
  • Möjlighet att ange tid i dagboken.
  • I Programkonfigurationen kan du välja om en bekräftelseruta skall visas när du sparar eller ändrar något.

Vi kommer i bloggen presentera ytterliggare information om uppdateringen och de nya funktionerna. För dig som har en licens kommer ett sepparat e-postmeddelande om uppdateringen.

 

Du kan läsa mer om uppdateringen i Uppdatering2010-1-0-0.pdf eller på www.godman.se/versionshistorik.aspx

 

 

Långsam handläggning av ärenden

Enligt 7 § förvaltningslagen ska överförmyndaren, liksom alla myndigheter, handlägga sina ärenden snabbt och enkelt. I detta ligger att ärenden inom rimlig tid ska avslutas genom någon form av beslut. En snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den enskilde.

Ett ärende får därför inte ligga under lång tid utan åtgärd utan måste hela tiden föras framåt. Finner överförmyndaren t.ex. att en begäran om kompletteringar vid en anmälan om godmanskap inte inkommer inom stipulerad (kort) tid bör ärendet avskrivas enligt vad som sagts i ovanstående avsnitt.

 

Är det fråga om en ansökan från behörig sökande ska handlingarna snarast översändas till beslutande myndighet, d.v.s. tingsrätten, ev. med yttrande från överförmyndaren.

Överföringar mellan spärrade konton

I ett nyhetsbrev från Sveriges kommuner och landsting skrivs det om överföringar mellan spärrat konto i bank A till spärrat konto i bank B. Tydligen har det varit ett vedertaget sätt att en ställföreträdare kan överföra pengar mellan spärrade konton i olika banker.

 

Vi citerar här vad de skriver i nyhetsbrevet:

 

Sedan länge är det vedertaget att en ställföreträdare kan överföra sin huvudmans pengar från ett spärrat konto i en bank till ett spärrat konto i en annan bank. Detta överenskoms redan på 80-talet och man ansåg att detta var så vedertaget att man inte behövde skriva in det i förarbetena inför lagändringarna i slutet av 80-talet. Vissa kriterier måste dock vara uppfyllda: de spärrade kontona på de olika ban-kerna måste vara någorlunda likartade. På 80-talet fanns inte lika många bank-tjänster och olika typer av konton som idag, därför var det också enklare. Men är dessa villkor uppfyllda kan den gode mannen vända sig till den mottagande ban-ken och begära att banken ombesörjer att pengar från huvudmannens spärrade konto i en annan bank sätts in på motsvarande spärrat konto i ”mottagarbanken”.

Du kan gå med i deras nyhetsbrev här.

prisbasbelopp sänks 2010

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kr. Det innebär eventuellt att arvodena till ställföreträdarna kommer att sänkas. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare har kontaktat SKL för en diskussion kring detta. Då arvodesreglerna är fastställda i FB och överförmyndarna själv bestämmer arvodet får vi se vad som kan fram-komma vid ett eventuellt möte.

Läs mer i SCB´s pressmeddelande

Redovisning av värdeförändring

Detta har diskuterats mycket huruvida en värdeförändring ska redovisas. En del anser att den ska redovisas som inkomst eller utgift oavsett om försäljning eller inte ägt rum. Somliga anser dock att en värdeförändring endast ska redovisas under värdepapper. Denna sista grupp menar att under exempelvis inkomst ska den endast redovisas om en försäljning har skett, i annat fall NEJ!

 

Som bekant har alla överförmyndare i landet lite olika syn och olika praxis vad gäller sättet att redovisa. Alla överförmyndare följer dock regelverket som är gällande för årsräkning för godemän/förvaltare, så inget sätt är mer rätt än det andra egentligen.

Vi gjorde ändå som så att vi tog och skrev till samtliga överförmyndare i landets alla kommuner för att bringa lite ordning i frågan.

 

Alternativ 1: Redovisning ska ske oavsett uttag eller försäljning på inkomst resp. utgiftskontot vid en värdeförändring.
Alternativ 2: Redovisning på inkomst resp. utgiftskonto skall ske endast vid försäljning eller köp.

Alternativ 1 har vi valt att kalla värdemetoden.
Alternativ 2 har vi valt att kalla kontantmetoden.

En sammanställning av svaren vi fick kan se ut så här:

 

På årsredovisningen ska värdeökning på fonder och liknande redovisas under avsnittet ”Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, exempelvis aktier, fonder, obligationer”.
Värdeökningen är ingen inkomst lika lite som värdeminskningen är en utgift. Man följer förändringen genom ingående och utgående saldon enligt årsbeskeden.eller så här:

Här använder vi oss av marknadsvärdet, vilket gör att svaret på er fråga om värdeökning/minskning av fonder/aktier ska redovisas under inkomster respektive utgifter i en årsräkning är ja. Annars blir ju inte årsräkningen korrekt. Vi har ett fåtal gode män som redovisar fonder/aktier till nominellt värde/inköpsvärde. Då sker ju ingen ökning/minskning och då redovisas det inte heller som inkomst eller utgift. Dock måste marknadsvärde visas.

 

Ca 70% av överförmyndarna använder sig av kontantmetoden och resterande 30% av värdemetoden. Värdemetoden är den metod som använts tidigare år men har alltmer övergetts till fördel för just kontantmetoden.

Vilken metod du ska använda bör du rådfråga din öveförmyndare om.