Ny skuldsaneringslag försenad

Utformningen av den nya skuldsaneringslagen är försenad igen. Detta ställer till problem för kronofogden men framför allt de skuldsatta som inte får någon hjälp att komma på fötter.

 

Regeringen har inte lyckats enas om ett förslag och kronofogden som räknat med att lagen skulle träda i kraft i år har fått ökade anslag med 50 miljoner för att kunna hantera den ökade arbetsbörda som lagändringen förväntas medföra. Vad skall de pengarna nu användas till? Ursprungligen skulle de nya reglerna börja gälla 1 Januari.

 

Ett problem är att när man ansöker om skuldsanering får skulderna inte vara för gamla. Om man får avslag så finns det risk att skuldbördan ökar med nya lån.

I utredningen som ligger till grund för det nya förslagen förordas att tiden som den som har skuldsanering skall leva på existensminimum kortas till dagens 5 år till 3år.

 

Fler saker som föreslagits skall ändras är

 

  • Fler få chans till skuldsanering.
  • Krav på skulders ålder slopas.
  • Skuldsanering skall vara möjlig för den som drabbats av tillfälliga betalningsproblem.

 

Läs mer om detta på E24.se

Ny ombudsman

Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS) har fått en ny ombudsman och självklart har vi på godman.se talat med Jenny Norin om framtiden.

Hon har ett engagemang man inte allt för ofta får se och har många ideer på hur man kommer att förbättra och hjälpa godemän och förvaltare.


- Jag lyssnar och förmedlar åsikter från medlemmarna. Men det är inte bara jag utan många inom förbundet som driver på det utåtriktade opinionsbildande arbetet, till exempel för att uppmärksamma problemen med sena utbetalningar av arvodena för de gode männen.

 

Läs hela artikeln här...

Anhörig inte bäst som god man?

Enligt en artikel i Sydsvenskan är chefen för överförmyndarförvaltningen i Malmö, Anette Strömblad, kritisk till till lösningar där anhöriga är gode män eller förvaltare eftersom ett fåtal anhöriga klarar uppdraget väl.

 

Det är rätt vanligt att anhöriga själva är gode män eller förvaltare, en lösning som Anette Strömblad ogillar starkt. Hon anser att bara en minoritet av dem klarar uppdraget väl.

 

Som god man får de en ny roll som kolliderar med anhörigrollen och det är inte till gagn för den svagare parten. Om din mamma är god man och du inte är nöjd, vågar du klaga då?

frågar hon retoriskt.

 

Läs hela artikeln i Sydsvenskan.

Matnyttig läsning i vintermörkret

Jag råkade "surfa" in på en mycket bra uppsats som redogör för lagstiftningen avseende förordnade förmyndare, gode män och förvaltare och de kvalifikations och behörighetskrav som ställs på dessa. Uppsatsen, Förordnade ställföreträdare - säkerställs ett kvalificerat utförande?, är skriven av Johanna Sixtensson som ett examensarbete(magisterexamen) vid högskolan i Jönköping.

 

I uppsatsen får man en bra redogörelse för rättshandlingsförmåga både för godmanskap och förvaltarskap. Vidare kan man läsa om ansökan och förordnadet om ställföreträdare samt behörighetskrav och kvalifikationer för ställföreträdare.

 

Sedan kommer en mycket intressant kapitel om hur tillsynen för godmanskapet och förvaltarskapet går till. Här beskrivs på ett bra sätt vad en överförmyndare och överförmyndarnämnd är för något. Bland annat kan man läsa om att det är kommunfullmäktige som utser en överförmyndare eller beslutar om att det skall tillsättas en överförmyndarnämnd.

 

Ett avsnitt beskriver övergripande hur tillsynen av överförmyndaren går till. Det är som kanske bekant länstyrelsen som gör detta och i uppsatsen finns det ett exempel på ett i pressen uppmärksammat granskningsärende.

 

Eftersom det är en uppsats för ett examensarbete finns det med en analysdel och en slutsats samt en komplett referenslista.

 

Uppsatsen är lättläst och väldigt informativ och rekommenderas att läsa. Uppsatsen hittar du på http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:281752

Undvik telefonförsäljare

Många gode män vet att detta med telefonförsäljning är ett stort problem för deras huvudmän. Många har svårt att säga nej och således gör onödiga inköp, binder upp sig på konstiga abonnemang eller andra tjänster.

NIX telefon är en kostnadsfri tjänst som man kan anmäla sig till för att minska antalet samtal från telemarketing företag.

Det är mycket enkelt att anmäla sig till NIX spärregister. Beställ en spärr skriftligen genom att skicka ett undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. I brevet anger du vilket telefonnummer det gäller samt en underskrift från abonnenten.

Alternativ två är att ringa det kostnadsfria telefonnumret 020-27 70 00 från den telefon som skall spärras. Sedan måste du bekräfta detta samtal tidigast efter två dagar och senast inom fyra veckor genom att ringa 020-27 70 00 från samma telefon.

 

Spärra mobiltelefon

Tyvärr kan inte privata mobiltelefonnummer spärras.

 

Undantag från NIX spärr

Marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer och relegös upplysning omfattas inte av NIX spärren. Spärren gäller alltså endast icke begärda samtal till privatpersoner i försäljnings- marknadsförings- eller insamlingssyfte.

 

Läs mer på nix hemsida.

prisbasbelopp sänks 2010

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kr. Det innebär eventuellt att arvodena till ställföreträdarna kommer att sänkas. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare har kontaktat SKL för en diskussion kring detta. Då arvodesreglerna är fastställda i FB och överförmyndarna själv bestämmer arvodet får vi se vad som kan fram-komma vid ett eventuellt möte.

Läs mer i SCB´s pressmeddelande

Redovisning av värdeförändring

Detta har diskuterats mycket huruvida en värdeförändring ska redovisas. En del anser att den ska redovisas som inkomst eller utgift oavsett om försäljning eller inte ägt rum. Somliga anser dock att en värdeförändring endast ska redovisas under värdepapper. Denna sista grupp menar att under exempelvis inkomst ska den endast redovisas om en försäljning har skett, i annat fall NEJ!

 

Som bekant har alla överförmyndare i landet lite olika syn och olika praxis vad gäller sättet att redovisa. Alla överförmyndare följer dock regelverket som är gällande för årsräkning för godemän/förvaltare, så inget sätt är mer rätt än det andra egentligen.

Vi gjorde ändå som så att vi tog och skrev till samtliga överförmyndare i landets alla kommuner för att bringa lite ordning i frågan.

 

Alternativ 1: Redovisning ska ske oavsett uttag eller försäljning på inkomst resp. utgiftskontot vid en värdeförändring.
Alternativ 2: Redovisning på inkomst resp. utgiftskonto skall ske endast vid försäljning eller köp.

Alternativ 1 har vi valt att kalla värdemetoden.
Alternativ 2 har vi valt att kalla kontantmetoden.

En sammanställning av svaren vi fick kan se ut så här:

 

På årsredovisningen ska värdeökning på fonder och liknande redovisas under avsnittet ”Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, exempelvis aktier, fonder, obligationer”.
Värdeökningen är ingen inkomst lika lite som värdeminskningen är en utgift. Man följer förändringen genom ingående och utgående saldon enligt årsbeskeden.eller så här:

Här använder vi oss av marknadsvärdet, vilket gör att svaret på er fråga om värdeökning/minskning av fonder/aktier ska redovisas under inkomster respektive utgifter i en årsräkning är ja. Annars blir ju inte årsräkningen korrekt. Vi har ett fåtal gode män som redovisar fonder/aktier till nominellt värde/inköpsvärde. Då sker ju ingen ökning/minskning och då redovisas det inte heller som inkomst eller utgift. Dock måste marknadsvärde visas.

 

Ca 70% av överförmyndarna använder sig av kontantmetoden och resterande 30% av värdemetoden. Värdemetoden är den metod som använts tidigare år men har alltmer övergetts till fördel för just kontantmetoden.

Vilken metod du ska använda bör du rådfråga din öveförmyndare om.

Upprättande av förteckning

Din första åtgärd efter förordnandet är att upprätta en förteckning av din huvudmans tillgångar och skulder. Förteckningen skall innehålla fullständiga uppgifter om huvudmannens tillgångar och skulder som denne har på dagen för förordnandets start.

Förteckningen skall återsändas komplett och undertecknad till överförmyndaren inom två månader efter att ditt förordnande påbörjats. Förteckningen ska avges på heder och samvete. Behåll en kopia av förteckningen så att du har ingångsvärdena när du sedan ska göra årsräkning.

 

Förteckningen bildar sedan utgångspunkt för redovisningen och ska avse det datum du förordnades som god man.

 

Byte av god man

Vid byte av god man/förvaltare behöver den tillträdande inte inlämna förteckning. Tidigare god mans utgående balans blir tillträdande god mans ingående balans.

 

Förteckningens innehåll

I förteckningen skall värdet av samtliga tillgångar upptas. Alla uppgifter skall styrkas med saldobesked, värdebesked avseende aktier, obligationer, fonder etc. från bank.

Fastigheter redovisas med taxeringsvärdet och skall styrkas med lagfartsbevis. Innehav av bostadsrättslägenhet ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen.

Värdepapper skall upptas till marknadsvärde.

Lösören behöver inte anges med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande.

Skulder anges med belopp samt namn på varje fordringsägare.

Eventuella kontanter ska snarast insättas på bank och bevis på insättning ska bifogas förteckningen. Bevis från bank på vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr ska bifogas.

 

Äger huvudmannen tillgångar som inte förvaltas av gode mannen skall detta anges i förteckningen.


Åtgärder när huvudmannen har bankfack

Om din huvudman har ett bankfack skall detta inventeras. För att få tillgång till bankfacket ska du ha huvudmannens samtycke. Om samtycke inte kan lämnas av huvudmannen skall läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. När du går in i bankfacket ska du ha sällskap av en anställd i banken som får närvara vid upprättande av förteckningen av innehållet i bankfacket. Kontanter som finns i bankfacket skall sättas in på bankkonto. Hittas värdehandlingar som bör säljas ska detta ske med hjälp av banken. I bankfacket finns kanske gravbrev, bostadsrättsbevis, registreringsinstrumet för fordon etc. Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell lägenhetsavveckling. Om huvudmannen förseglat testamentet, och förskrivit att det får öppnas först vid huvudmannens död, har du ingen rätt att bryta förseglingen.