Ersättning till god man

En god man har överklagat överförmyndarnämndens arvodesbeslut och yrkat att tingsrätten ska fastställa ett arvode på sammanlagt 30 595 kronor, 25 810 kr för personlig omvårdnad och 4 785 kr för förvaltningen.

Den gode mannen har i huvudsak anfört att uppdraget har krävt ett stort engage-mang och omfattande arbete att inleda godmanskapet och att skapa ett nytt hem för huvudmannen. Tingsrätten ansluter sig till ÖFN:s bedömning att det inte ingår i uppdraget som god man att delta i utflykter, inköp av möbler och uppmärkning av kläder. Tingsrätten avslår överklagandet.
Läs mer här...


Statlig ersättning för asylsökande (tolkkostnad)

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om tolk-kostnader. Det betyder att Kammarrättens i Sundsvall avgörande står fast att god mans utlägg för tolk vilka kommunen ersatt omfattas av 8 § förordningen om stat-lig ersättning för asylsökande m.fl. Dock bör kommunen lämna de uppgifter som
Läs mer här...

 


Andra nyheter

Nya propositioner m.m.

Proposition 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.
Lär mer här...

forumet frivilligarbetare stängs

Tyvärr skall forumet för frivilligarbetare, http://frivilligarbetare.ifokus.se/, stängas ner. Det är sitevärden ”Skruttis” som av personliga skäl valt att stänga forumet enligt inlägget på http://frivilligarbetare.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=9f70dca1-5c0d-4cad-941f-07bde63283c7&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup.

 

Jag tycker det är tråkigt då detta forum kanske inte är så välbesökt men kvalitén på inläggen är mycket höga.

Jag förstår att det är mycket arbete att vara värd för ett forum och enligt sitevärden ”Skruttis” så är det välkommet om någon annan vill ta över värdskapet. Hoppas att det finns någon som vill ta över värdskapet för detta forum har hjälpt många. Både konkreta frågor men även ett socialt stöd då många bara vill skriva av sig lite när de blivit orättvist behandlade.

Forumet kommer fortfarande vara uppe men det kommer inte kunna registreras nya medlemmar.

 

Har du tips på andra forum inom denna kategori, tveka inte att höra av dig till oss så skall vi skriva och tipsa om det.

Är du rätt försäkrad?

Att vara godman eller förvaltare kan innebära att du någon gång råkar i tvist med din huvudman eller dennes anhöriga. Detta är givetvis inget man tänker på i första hand men det är viktigt att veta om att detta kan bli väldigt dyrt. Att teckna en extra godmanförsäkring som ger dig skydd vid rättstvist eller förmögenhetsskada kan vara väldigt viktigt. Detta är inget som din hemförsäkring täcker.

 

Om du är medlem i en godman förening så kan du oftast genom dem teckna en försäkring till ett mycket förmånligt pris. Hör med din lokala godman förening angående försäkrining.

Utbildning för Godman


Vi ser att allt fler kurser med vår programvara anordnas i hela landet. Ofta är det genom den lokala godmannaföreningen som initiativet har tagits och också den som håller i kursen.

Att gå en kurs i godmannaskap har visat sig ge enormt mycket tillbaka. Din roll som godman stärks så pass att du klarar din uppgift på ett smidigare sätt vilket ger dig både mer tid och säkerhet i såväl din roll som godman som redovisare. Det är viktigt att man får rutin på sin redovisning och känner tillit till hur redovisningen ska gå till.

 

Tillsamman med bra kurslitteratur som boken ”Godman eller Förvaltare” med Kerstin Fälldin och programvaran ”Godman Redovisning” har ni ett förträffligt verktyg för att lyckas väl med undervisningen och ert godmannaskap. Vårt program används av fler och fler studieförbund och godmannaföreningar idag. Ta kontakt med din lokala förening eller studieförbund för att kolla om där inte redan finns kurser i godmannaskap med vår programvara.

 

Vill du starta eller deltaga i en kurs?
Om det ännu inte finns kurser i detta på din ort, hör av er till oss så kan vi erbjuda er något av våra kursprogram som är anpassande, beroende på vad och hur fort ni ska läsa en kurs.

Exempel på några studieförbund:

ABF – Arbetarnas bildningsförbund
NBV
SV – Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet
SENSUS
Medborgarskolan
Bilda
SISU

 

 

Boken åter i lager!

Vi har nu åter igen fått in den populära boken Godman eller förvaltare - en praktisk handbok av Kerstin Fälldin.
En kurslitteratur i sin egen klass som på ett talande och beskrivande sätt förklarar på ett träffsäkert,  pedagogiskt sätt med många exempel allt du behöver för att kunna bli en godman eller förvaltare.

Med boken och programmet godman redovisning har du goda förutsättningar för att lyckas väl med ditt godmannaskap. Du köper dessutom denna kurslitteratur till ett mycket förmånligt pris då du beställer programvaran.

 

I denna 5:e reviderade utgåva har betydelsefulla lagförändringar införts.
Boken riktar sig till blivande gode män och förvaltare. Används bl a som kursbok i Överförmyndarenheternas utbildningsverksamhet.

Skriv gärna till oss och ge din syn på boken, en liten recension eller liknande som vi då kan dela med oss av här på bloggen.

 

 

Ny uppdatering tillgänglig

Nu finns en uppdatering till Godman Redovisning 2010 tillgänglig. Förutom några buggfixar innehållen flera nya funktioner och förbättringar. Det handlar främst om sådana saker som våra användare efterfrågat. Tack för era ideer, synpunkter och kommentarer.

 

Uppdateringen är gratis för alla som använder Godman Redovisning oavsett version. Vi tar, till skillnad från andra liknande produkter, inte betalt för nya versioner.

Om du fortfarande använder Godman Redovisning 2009 kan du enkelt importera din befintliga redovisning till den nya versionen.

 

Nya funktioner

  • Automatiska programuppdateringar. En funktion som direkt via programmet kontrollerar och installerar eventuella uppdateringar.
  • Bilaga nummer sätts för varje huvudman och år. Se vidare i manualen.
  • En ny rapport som ger en årssammanställning av inkomster och utgifter. Rapporten visar totalsumman för varje inkomst resp. utgift för varje månad och en summering totalt i slutet. Du får allt på ett papper. Ladda ner ett exempel.
  • Totalsumman för bankkonton/kontanter, Fastigheter/värdepapper, Skulder eller inkomst/utgift visas direkt under respektive menyval.
  • Möjlighet att ange tid i dagboken.
  • I Programkonfigurationen kan du välja om en bekräftelseruta skall visas när du sparar eller ändrar något.

Vi kommer i bloggen presentera ytterliggare information om uppdateringen och de nya funktionerna. För dig som har en licens kommer ett sepparat e-postmeddelande om uppdateringen.

 

Du kan läsa mer om uppdateringen i Uppdatering2010-1-0-0.pdf eller på www.godman.se/versionshistorik.aspx

 

 

Långsam handläggning av ärenden

Enligt 7 § förvaltningslagen ska överförmyndaren, liksom alla myndigheter, handlägga sina ärenden snabbt och enkelt. I detta ligger att ärenden inom rimlig tid ska avslutas genom någon form av beslut. En snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den enskilde.

Ett ärende får därför inte ligga under lång tid utan åtgärd utan måste hela tiden föras framåt. Finner överförmyndaren t.ex. att en begäran om kompletteringar vid en anmälan om godmanskap inte inkommer inom stipulerad (kort) tid bör ärendet avskrivas enligt vad som sagts i ovanstående avsnitt.

 

Är det fråga om en ansökan från behörig sökande ska handlingarna snarast översändas till beslutande myndighet, d.v.s. tingsrätten, ev. med yttrande från överförmyndaren.

Länsrätterna blir förvaltningsrätter

Enligt ett riksdagsbeslut förändras länsrätternas organisation den 15 februari 2010. Landets 23 länsrätter läggs samman till tolv förvaltningsrätter. Pågående mål förs över till de nya domstolarna.

För mer information gå in på www.domstol.se.