Länsrätterna blir förvaltningsrätter

Enligt ett riksdagsbeslut förändras länsrätternas organisation den 15 februari 2010. Landets 23 länsrätter läggs samman till tolv förvaltningsrätter. Pågående mål förs över till de nya domstolarna.

För mer information gå in på www.domstol.se.

Ny skuldsaneringslag försenad

Utformningen av den nya skuldsaneringslagen är försenad igen. Detta ställer till problem för kronofogden men framför allt de skuldsatta som inte får någon hjälp att komma på fötter.

 

Regeringen har inte lyckats enas om ett förslag och kronofogden som räknat med att lagen skulle träda i kraft i år har fått ökade anslag med 50 miljoner för att kunna hantera den ökade arbetsbörda som lagändringen förväntas medföra. Vad skall de pengarna nu användas till? Ursprungligen skulle de nya reglerna börja gälla 1 Januari.

 

Ett problem är att när man ansöker om skuldsanering får skulderna inte vara för gamla. Om man får avslag så finns det risk att skuldbördan ökar med nya lån.

I utredningen som ligger till grund för det nya förslagen förordas att tiden som den som har skuldsanering skall leva på existensminimum kortas till dagens 5 år till 3år.

 

Fler saker som föreslagits skall ändras är

 

  • Fler få chans till skuldsanering.
  • Krav på skulders ålder slopas.
  • Skuldsanering skall vara möjlig för den som drabbats av tillfälliga betalningsproblem.

 

Läs mer om detta på E24.se

Anhörig inte bäst som god man?

Enligt en artikel i Sydsvenskan är chefen för överförmyndarförvaltningen i Malmö, Anette Strömblad, kritisk till till lösningar där anhöriga är gode män eller förvaltare eftersom ett fåtal anhöriga klarar uppdraget väl.

 

Det är rätt vanligt att anhöriga själva är gode män eller förvaltare, en lösning som Anette Strömblad ogillar starkt. Hon anser att bara en minoritet av dem klarar uppdraget väl.

 

Som god man får de en ny roll som kolliderar med anhörigrollen och det är inte till gagn för den svagare parten. Om din mamma är god man och du inte är nöjd, vågar du klaga då?

frågar hon retoriskt.

 

Läs hela artikeln i Sydsvenskan.

Matnyttig läsning i vintermörkret

Jag råkade "surfa" in på en mycket bra uppsats som redogör för lagstiftningen avseende förordnade förmyndare, gode män och förvaltare och de kvalifikations och behörighetskrav som ställs på dessa. Uppsatsen, Förordnade ställföreträdare - säkerställs ett kvalificerat utförande?, är skriven av Johanna Sixtensson som ett examensarbete(magisterexamen) vid högskolan i Jönköping.

 

I uppsatsen får man en bra redogörelse för rättshandlingsförmåga både för godmanskap och förvaltarskap. Vidare kan man läsa om ansökan och förordnadet om ställföreträdare samt behörighetskrav och kvalifikationer för ställföreträdare.

 

Sedan kommer en mycket intressant kapitel om hur tillsynen för godmanskapet och förvaltarskapet går till. Här beskrivs på ett bra sätt vad en överförmyndare och överförmyndarnämnd är för något. Bland annat kan man läsa om att det är kommunfullmäktige som utser en överförmyndare eller beslutar om att det skall tillsättas en överförmyndarnämnd.

 

Ett avsnitt beskriver övergripande hur tillsynen av överförmyndaren går till. Det är som kanske bekant länstyrelsen som gör detta och i uppsatsen finns det ett exempel på ett i pressen uppmärksammat granskningsärende.

 

Eftersom det är en uppsats för ett examensarbete finns det med en analysdel och en slutsats samt en komplett referenslista.

 

Uppsatsen är lättläst och väldigt informativ och rekommenderas att läsa. Uppsatsen hittar du på http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:281752

Undvik telefonförsäljare

Många gode män vet att detta med telefonförsäljning är ett stort problem för deras huvudmän. Många har svårt att säga nej och således gör onödiga inköp, binder upp sig på konstiga abonnemang eller andra tjänster.

NIX telefon är en kostnadsfri tjänst som man kan anmäla sig till för att minska antalet samtal från telemarketing företag.

Det är mycket enkelt att anmäla sig till NIX spärregister. Beställ en spärr skriftligen genom att skicka ett undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. I brevet anger du vilket telefonnummer det gäller samt en underskrift från abonnenten.

Alternativ två är att ringa det kostnadsfria telefonnumret 020-27 70 00 från den telefon som skall spärras. Sedan måste du bekräfta detta samtal tidigast efter två dagar och senast inom fyra veckor genom att ringa 020-27 70 00 från samma telefon.

 

Spärra mobiltelefon

Tyvärr kan inte privata mobiltelefonnummer spärras.

 

Undantag från NIX spärr

Marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer och relegös upplysning omfattas inte av NIX spärren. Spärren gäller alltså endast icke begärda samtal till privatpersoner i försäljnings- marknadsförings- eller insamlingssyfte.

 

Läs mer på nix hemsida.

Välkommen till godman bloggen

Godman bloggen är tänkt att fungera som en samlad kunskapskälla för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare. Förutom en del artiklar inom ämnesområdet kommer vi försöka tipsa om andra bra ställen ute på nätet som kan intressera dig.

Och för dig som är ställd under förvaltarskap i någon grad, dvs att du är en så kallad huvudman, hoppas vi att denna blog även ger dig något.

Det finns en särskild avdelning som berör programmet Godman Redovisning. Detta är ett program som underlättar ditt arbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare. Bloggen kommer även användas för att skriva om programmet och dess användande.

 


Dela med dig av dina erfarenheter

Känner du att du har något viktigt att berätta men inte vet hur du skall nå ut, tveka inte att kontakta oss och gör ett gästinlägg. Oavsätt vilken sida du beffiner dig i ett förvaltarskap är du lika välkommen att skriva ett gästinlägg. Du kanske känner dig orättvis behandlad av din företrädare eller tycker att överförmyndaren ställer lite väl hårda krav på dig som förvaltare. Skriv av dig lite, det brukar ge självförtroende och kraft att gå vidare och inte bara acceptera och tiga. Du kommer märka att det är fler som har samma problem och funderingar. Du är inte ensam! Givetvis kan du skriva under psedonym.

Om oss bakom bloggen

Vi bakom denna blogg är Fredrik Edström & Stellan Haakenstad. Vanligen brukar vi ha fullt upp med att utveckla ett redovisningsprogram för gode män, ställföreträdare och förvaltare.

Under de år vi jobbat tillsammans har vi mött och pratat med massvis av våra programanvändare och en hel del överförmyndare. Vi har förstått att det finns mycket information att tillgå men det är inte alltid så enkelt att hitta och tolka den. I visa kommuner finns det såkallade godman föreningar som kan bistå med viss hjälp, andra kommuner har ingenting förutom lite informationsmatrial och en butter överförmyndare.

Det förvånar oss att det finns så många olika synsätt på detta med förvaltarskap. Ett litet exempel är uppfattningen om hur många huvudmän man kan man ha för att kunna sköta uppdragen på ett bra sätt? En del hävdar att gränsen går vid tio huvudmän under förutsättning att det inte är allt för tunga uppdrag. Andra menar att 15 huvudmän inte är några problem om man är någorlunda strukturerad och påläst. Vad tycker du?

 

En av anledningarna till initiativtagandet med en blogg är att vi inte själva under vårt arbete med redovisningsprogrammet kan hitta bra och lättolkad information om godmanskapet. Tittar man på kommunernas hemsidor är det ofta likartade texter och väldigt tunnsått med information. Vi vill även dokumentera och dela med oss lite av det vi får till oss i våra kontakter med de som arbetar som godemän, ställföreträdare eller förvaltare. Vi gör även en hel del rundringningar och förfrågningar hos landets överförmyndare om olika saker och tolkningar som vi tror kan vara nyttigt att dela med sig.

 

Klicka på blogglista.se knappen nedanför och se till att fler får chansen att läsa oss.

Blogglista.se

 

Överföringar mellan spärrade konton

I ett nyhetsbrev från Sveriges kommuner och landsting skrivs det om överföringar mellan spärrat konto i bank A till spärrat konto i bank B. Tydligen har det varit ett vedertaget sätt att en ställföreträdare kan överföra pengar mellan spärrade konton i olika banker.

 

Vi citerar här vad de skriver i nyhetsbrevet:

 

Sedan länge är det vedertaget att en ställföreträdare kan överföra sin huvudmans pengar från ett spärrat konto i en bank till ett spärrat konto i en annan bank. Detta överenskoms redan på 80-talet och man ansåg att detta var så vedertaget att man inte behövde skriva in det i förarbetena inför lagändringarna i slutet av 80-talet. Vissa kriterier måste dock vara uppfyllda: de spärrade kontona på de olika ban-kerna måste vara någorlunda likartade. På 80-talet fanns inte lika många bank-tjänster och olika typer av konton som idag, därför var det också enklare. Men är dessa villkor uppfyllda kan den gode mannen vända sig till den mottagande ban-ken och begära att banken ombesörjer att pengar från huvudmannens spärrade konto i en annan bank sätts in på motsvarande spärrat konto i ”mottagarbanken”.

Du kan gå med i deras nyhetsbrev här.

prisbasbelopp sänks 2010

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kr. Det innebär eventuellt att arvodena till ställföreträdarna kommer att sänkas. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare har kontaktat SKL för en diskussion kring detta. Då arvodesreglerna är fastställda i FB och överförmyndarna själv bestämmer arvodet får vi se vad som kan fram-komma vid ett eventuellt möte.

Läs mer i SCB´s pressmeddelande