Ersättning till god man

En god man har överklagat överförmyndarnämndens arvodesbeslut och yrkat att tingsrätten ska fastställa ett arvode på sammanlagt 30 595 kronor, 25 810 kr för personlig omvårdnad och 4 785 kr för förvaltningen.

Den gode mannen har i huvudsak anfört att uppdraget har krävt ett stort engage-mang och omfattande arbete att inleda godmanskapet och att skapa ett nytt hem för huvudmannen. Tingsrätten ansluter sig till ÖFN:s bedömning att det inte ingår i uppdraget som god man att delta i utflykter, inköp av möbler och uppmärkning av kläder. Tingsrätten avslår överklagandet.
Läs mer här...


Statlig ersättning för asylsökande (tolkkostnad)

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om tolk-kostnader. Det betyder att Kammarrättens i Sundsvall avgörande står fast att god mans utlägg för tolk vilka kommunen ersatt omfattas av 8 § förordningen om stat-lig ersättning för asylsökande m.fl. Dock bör kommunen lämna de uppgifter som
Läs mer här...

 


Andra nyheter

Nya propositioner m.m.

Proposition 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.
Lär mer här...

Länsrätterna blir förvaltningsrätter

Enligt ett riksdagsbeslut förändras länsrätternas organisation den 15 februari 2010. Landets 23 länsrätter läggs samman till tolv förvaltningsrätter. Pågående mål förs över till de nya domstolarna.

För mer information gå in på www.domstol.se.