Nacka godmansförening

Vi vill gärna skriva lite om de olika godmansföreningarna som finns uti landet. Först ut är Nacka godmansförening.


Nackas godemansförening startade i maj 2009. Det fanns ett behov av en förening för att samla godemäns och förvaltares intressen.


I samarbete med överförmyndarnämnden anordnas utbildningar. Grundkursen innehåller en kväll om allmänt om uppdraget och en kväll med ekonomi. Efter det får deltagarna ett intyg och är berättigade att följa med på en fortsättningskurs i form av en konferensdag med Vikingline. I år går fortsättningskursen av stapeln i mars 2010. Första gången har vi två föredragshållare från Stockholms överförmyndarnämnd. I utbildningarna används Kerstin Fälldins bok God man eller förvaltare som kurslitteratur. Vi jobbar före lunch och umgås på eftermiddagen, och utbyter erfarenheter.


Föreningen anordnar även träffar med olika teman, exempelvis specialkvällar med kronofogden eller Svensk Fastighetsförmedling.

På avkopplingssidan anordnas en rundvandring på Skansen en vacker vårkväll och förtäring på Gubbhyllan och vinprovningskväll med små maträtter.

 

Är du medlem i en förening?

Vi vill gärna skriva om din förening. Hör av dig till oss så gör vi en presentation av föreningen och era aktiviteter.

Utbildning för Godman


Vi ser att allt fler kurser med vår programvara anordnas i hela landet. Ofta är det genom den lokala godmannaföreningen som initiativet har tagits och också den som håller i kursen.

Att gå en kurs i godmannaskap har visat sig ge enormt mycket tillbaka. Din roll som godman stärks så pass att du klarar din uppgift på ett smidigare sätt vilket ger dig både mer tid och säkerhet i såväl din roll som godman som redovisare. Det är viktigt att man får rutin på sin redovisning och känner tillit till hur redovisningen ska gå till.

 

Tillsamman med bra kurslitteratur som boken ”Godman eller Förvaltare” med Kerstin Fälldin och programvaran ”Godman Redovisning” har ni ett förträffligt verktyg för att lyckas väl med undervisningen och ert godmannaskap. Vårt program används av fler och fler studieförbund och godmannaföreningar idag. Ta kontakt med din lokala förening eller studieförbund för att kolla om där inte redan finns kurser i godmannaskap med vår programvara.

 

Vill du starta eller deltaga i en kurs?
Om det ännu inte finns kurser i detta på din ort, hör av er till oss så kan vi erbjuda er något av våra kursprogram som är anpassande, beroende på vad och hur fort ni ska läsa en kurs.

Exempel på några studieförbund:

ABF – Arbetarnas bildningsförbund
NBV
SV – Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet
SENSUS
Medborgarskolan
Bilda
SISU

 

 

Boken åter i lager!

Vi har nu åter igen fått in den populära boken Godman eller förvaltare - en praktisk handbok av Kerstin Fälldin.
En kurslitteratur i sin egen klass som på ett talande och beskrivande sätt förklarar på ett träffsäkert,  pedagogiskt sätt med många exempel allt du behöver för att kunna bli en godman eller förvaltare.

Med boken och programmet godman redovisning har du goda förutsättningar för att lyckas väl med ditt godmannaskap. Du köper dessutom denna kurslitteratur till ett mycket förmånligt pris då du beställer programvaran.

 

I denna 5:e reviderade utgåva har betydelsefulla lagförändringar införts.
Boken riktar sig till blivande gode män och förvaltare. Används bl a som kursbok i Överförmyndarenheternas utbildningsverksamhet.

Skriv gärna till oss och ge din syn på boken, en liten recension eller liknande som vi då kan dela med oss av här på bloggen.

 

 

Utbildning i redovisning

I Västervik anordnas för andra gången en kurs i datorstödd redovisning för gode män. Kursen leds av Curth Ragnarsson och går i godmansföreningens regi i ABFs lokaler och datorsal.

Programmet som används i kursen är Godman Redovisning 2010.

 

Antalet deltagare denna gång är 10 stycken. -Anledningen till det begränsade antal platser är att det är svårt att ha individuell undervisning när deltagarantalet blir för stort, säger Curth.

Många av deltagarna har tidigare skött bokföringen med penna och papper eller ett hemsnickrat Excel ark så tidigare erfarenheter av redovisningsprogram är inte så vanligt bland deltagarna.

Curth har en kursplan där han systematiskt går igenom Godman Redovisning och alla funktioner. Det förs även en del diskussioner om godmanskapet rent generellt och massor av erfarenheter byts bland deltagarna. Vi önskar deltagarna lycka till och passar även på att tacka Curth för hans insats.

 

Är du intresserad av att anordna kurser i datorstödd redovisning för gode män, ställföreträdare och förvaltare? Vi hjälper dig att sätta ihop ett kursprogram och ser till att du får önskat antal licensierade program som krävs för att hålla kursen.

 

Om intresse finns kan vi erbjuda ett kurspaket för deltagarna där både program och litteratur ingår till ett mycket bra pris. Vi förespråkar Kerstin Fälldins bok God man eller förvaltare -en praktisk handbok, men önskas annan litteratur kan vi förhoppningsvis ge er ett mycket fördelaktigt pris.

Ny uppdatering tillgänglig

Nu finns en uppdatering till Godman Redovisning 2010 tillgänglig. Förutom några buggfixar innehållen flera nya funktioner och förbättringar. Det handlar främst om sådana saker som våra användare efterfrågat. Tack för era ideer, synpunkter och kommentarer.

 

Uppdateringen är gratis för alla som använder Godman Redovisning oavsett version. Vi tar, till skillnad från andra liknande produkter, inte betalt för nya versioner.

Om du fortfarande använder Godman Redovisning 2009 kan du enkelt importera din befintliga redovisning till den nya versionen.

 

Nya funktioner

  • Automatiska programuppdateringar. En funktion som direkt via programmet kontrollerar och installerar eventuella uppdateringar.
  • Bilaga nummer sätts för varje huvudman och år. Se vidare i manualen.
  • En ny rapport som ger en årssammanställning av inkomster och utgifter. Rapporten visar totalsumman för varje inkomst resp. utgift för varje månad och en summering totalt i slutet. Du får allt på ett papper. Ladda ner ett exempel.
  • Totalsumman för bankkonton/kontanter, Fastigheter/värdepapper, Skulder eller inkomst/utgift visas direkt under respektive menyval.
  • Möjlighet att ange tid i dagboken.
  • I Programkonfigurationen kan du välja om en bekräftelseruta skall visas när du sparar eller ändrar något.

Vi kommer i bloggen presentera ytterliggare information om uppdateringen och de nya funktionerna. För dig som har en licens kommer ett sepparat e-postmeddelande om uppdateringen.

 

Du kan läsa mer om uppdateringen i Uppdatering2010-1-0-0.pdf eller på www.godman.se/versionshistorik.aspx

 

 

Långsam handläggning av ärenden

Enligt 7 § förvaltningslagen ska överförmyndaren, liksom alla myndigheter, handlägga sina ärenden snabbt och enkelt. I detta ligger att ärenden inom rimlig tid ska avslutas genom någon form av beslut. En snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den enskilde.

Ett ärende får därför inte ligga under lång tid utan åtgärd utan måste hela tiden föras framåt. Finner överförmyndaren t.ex. att en begäran om kompletteringar vid en anmälan om godmanskap inte inkommer inom stipulerad (kort) tid bör ärendet avskrivas enligt vad som sagts i ovanstående avsnitt.

 

Är det fråga om en ansökan från behörig sökande ska handlingarna snarast översändas till beslutande myndighet, d.v.s. tingsrätten, ev. med yttrande från överförmyndaren.

Matnyttig läsning i vintermörkret

Jag råkade "surfa" in på en mycket bra uppsats som redogör för lagstiftningen avseende förordnade förmyndare, gode män och förvaltare och de kvalifikations och behörighetskrav som ställs på dessa. Uppsatsen, Förordnade ställföreträdare - säkerställs ett kvalificerat utförande?, är skriven av Johanna Sixtensson som ett examensarbete(magisterexamen) vid högskolan i Jönköping.

 

I uppsatsen får man en bra redogörelse för rättshandlingsförmåga både för godmanskap och förvaltarskap. Vidare kan man läsa om ansökan och förordnadet om ställföreträdare samt behörighetskrav och kvalifikationer för ställföreträdare.

 

Sedan kommer en mycket intressant kapitel om hur tillsynen för godmanskapet och förvaltarskapet går till. Här beskrivs på ett bra sätt vad en överförmyndare och överförmyndarnämnd är för något. Bland annat kan man läsa om att det är kommunfullmäktige som utser en överförmyndare eller beslutar om att det skall tillsättas en överförmyndarnämnd.

 

Ett avsnitt beskriver övergripande hur tillsynen av överförmyndaren går till. Det är som kanske bekant länstyrelsen som gör detta och i uppsatsen finns det ett exempel på ett i pressen uppmärksammat granskningsärende.

 

Eftersom det är en uppsats för ett examensarbete finns det med en analysdel och en slutsats samt en komplett referenslista.

 

Uppsatsen är lättläst och väldigt informativ och rekommenderas att läsa. Uppsatsen hittar du på http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:281752

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens (FB) bestämmelser. God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etcetera. En person som har god man/förvaltare för huvudman.

Det är viktigt att veta skillnaden mellan att vara god man och att vara förvaltare. Den avgörande skillnaden är att en god man är ett biträde åt huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.

Godmanskap

En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom eller henne. I de fall där huvudmannen inte förstår innebörden av god man, pga. ålderdom, sjukdom etc., ska anhöriga godkänna att du förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltarskap

Vid förvaltarskap behövs inte huvudmannens samtycke till att förvaltare förordnas. Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad. Beslut om anordnande av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndarnämnden. Observera att även interimistiska beslut (tillfälligt beslut som gäller tills ett avgörande skett) har samma rättsverkan som ett beslut.