Nytt nummer av överförmyndarnytt ute

Nyhetsbrevet överförmyndarnytt kommer ut ett par gånger per år. Nu är det dax för februari, mars ochapril utgåvan. Överförmyndarnytt utges av SKL - sveriges kommuner och landsting.

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/overformyndarfragor/febr-mars-april-2012

Ny förening i Bohuslän

Bohusläns god-man och förvaltarförening, BGMF, är nystartad och vänder sig till alla gode män och förvaltare som tillhör Samverkande överförmyndare Uddevalla. (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla)

 

Föreningens målsättning är att stödja gode män och förvaltare i deras uppdrag genom att sprida information, bilda nätverk, ordna föreläsningar, kurser, studiecirklar osv. Bevaka våra generella arvoden.
Detta kan vi endast utföra om du som medlem kommer med frågor och önskemål om vad du behöver.

 

Bor du i regionen och är god man eller förvaltare, tveka inte att gå med i föreningen. Du kommer att få mycket nytta av detta!

 

Kontaktperson

Lena Deras - Ordförande
Mail: lena.deras [at] telia.com
Mob: 070-3411901

Ny förening i Ängelholm

Det har bildats en ny godmanförening i Ängelholm. Föreningens namn är Engelholms förvaltar- och godmansförening. Ordförande i föreningen heter Rudi Weselka.

Föreningen höll sitt första årsmåte 25 januari 2011.

 

Vi önskar den nya föreningen lycka till och hoppas att de får många medlemmar.

 

Läs mer om föreningen i en artikel på hd.se

Kvinna riskerar bli utan god man

En kvinna i Malmö riskerar att bli av med sin förmyndare. Anledningen är att hon inte accepterat de goda män som överförmyndarförvaltningen föreslagit för henne.

 

Bakgrund

Kvinnan har i 10 år varit ställd under förvaltarskap och haft en god man som skött hennes ekonomi. Men gode mannen blev av med sitt förmyndarskap 2008 efter beslut från överförmyndarnämnden då denne misskötte den ekonomiska redovisningen.

Efter detta har kvinnan vägrat samarbeta med de förmyndare som föreslagits henne. Hon har brevledes till myndigheten bett om att få tillbaka sin tidigare förmyndare då hon menar att denne skött uppdraget bra.


Överförmyndarförvaltningen anser att kvinnan genom brevet till myndigheten har visat att hon förstår vad saken gäller och därför kan klara sig utan god man. För att reda ut byråkratin har nu förvaltningen skickat en ansökan till överförmyndarnämnden om att godmanskapet för kvinnan ska upphöra.

 

Källa: http://www.skanskan.se

 

Ha god ordning på din huvudmans ekonomi

Fallet ovan påvisar hur viktigt det är att som god man, ställföreträdare eller förvaltare sköta den ekonomiska redovisningen för sina huvudmän. Förutom att du själv som godman kan råka illa ut och bli skadeståndsskyldig så kan misskött redovisning innebära många tråkiga problem för de som är ställda under förvaltarskap.

Är du rätt försäkrad?

Att vara godman eller förvaltare kan innebära att du någon gång råkar i tvist med din huvudman eller dennes anhöriga. Detta är givetvis inget man tänker på i första hand men det är viktigt att veta om att detta kan bli väldigt dyrt. Att teckna en extra godmanförsäkring som ger dig skydd vid rättstvist eller förmögenhetsskada kan vara väldigt viktigt. Detta är inget som din hemförsäkring täcker.

 

Om du är medlem i en godman förening så kan du oftast genom dem teckna en försäkring till ett mycket förmånligt pris. Hör med din lokala godman förening angående försäkrining.

Boken åter i lager!

Vi har nu åter igen fått in den populära boken Godman eller förvaltare - en praktisk handbok av Kerstin Fälldin.
En kurslitteratur i sin egen klass som på ett talande och beskrivande sätt förklarar på ett träffsäkert,  pedagogiskt sätt med många exempel allt du behöver för att kunna bli en godman eller förvaltare.

Med boken och programmet godman redovisning har du goda förutsättningar för att lyckas väl med ditt godmannaskap. Du köper dessutom denna kurslitteratur till ett mycket förmånligt pris då du beställer programvaran.

 

I denna 5:e reviderade utgåva har betydelsefulla lagförändringar införts.
Boken riktar sig till blivande gode män och förvaltare. Används bl a som kursbok i Överförmyndarenheternas utbildningsverksamhet.

Skriv gärna till oss och ge din syn på boken, en liten recension eller liknande som vi då kan dela med oss av här på bloggen.

 

 

Upprättande av förteckning

Din första åtgärd efter förordnandet är att upprätta en förteckning av din huvudmans tillgångar och skulder. Förteckningen skall innehålla fullständiga uppgifter om huvudmannens tillgångar och skulder som denne har på dagen för förordnandets start.

Förteckningen skall återsändas komplett och undertecknad till överförmyndaren inom två månader efter att ditt förordnande påbörjats. Förteckningen ska avges på heder och samvete. Behåll en kopia av förteckningen så att du har ingångsvärdena när du sedan ska göra årsräkning.

 

Förteckningen bildar sedan utgångspunkt för redovisningen och ska avse det datum du förordnades som god man.

 

Byte av god man

Vid byte av god man/förvaltare behöver den tillträdande inte inlämna förteckning. Tidigare god mans utgående balans blir tillträdande god mans ingående balans.

 

Förteckningens innehåll

I förteckningen skall värdet av samtliga tillgångar upptas. Alla uppgifter skall styrkas med saldobesked, värdebesked avseende aktier, obligationer, fonder etc. från bank.

Fastigheter redovisas med taxeringsvärdet och skall styrkas med lagfartsbevis. Innehav av bostadsrättslägenhet ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen.

Värdepapper skall upptas till marknadsvärde.

Lösören behöver inte anges med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande.

Skulder anges med belopp samt namn på varje fordringsägare.

Eventuella kontanter ska snarast insättas på bank och bevis på insättning ska bifogas förteckningen. Bevis från bank på vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr ska bifogas.

 

Äger huvudmannen tillgångar som inte förvaltas av gode mannen skall detta anges i förteckningen.


Åtgärder när huvudmannen har bankfack

Om din huvudman har ett bankfack skall detta inventeras. För att få tillgång till bankfacket ska du ha huvudmannens samtycke. Om samtycke inte kan lämnas av huvudmannen skall läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. När du går in i bankfacket ska du ha sällskap av en anställd i banken som får närvara vid upprättande av förteckningen av innehållet i bankfacket. Kontanter som finns i bankfacket skall sättas in på bankkonto. Hittas värdehandlingar som bör säljas ska detta ske med hjälp av banken. I bankfacket finns kanske gravbrev, bostadsrättsbevis, registreringsinstrumet för fordon etc. Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell lägenhetsavveckling. Om huvudmannen förseglat testamentet, och förskrivit att det får öppnas först vid huvudmannens död, har du ingen rätt att bryta förseglingen.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens (FB) bestämmelser. God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etcetera. En person som har god man/förvaltare för huvudman.

Det är viktigt att veta skillnaden mellan att vara god man och att vara förvaltare. Den avgörande skillnaden är att en god man är ett biträde åt huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.

Godmanskap

En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom eller henne. I de fall där huvudmannen inte förstår innebörden av god man, pga. ålderdom, sjukdom etc., ska anhöriga godkänna att du förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltarskap

Vid förvaltarskap behövs inte huvudmannens samtycke till att förvaltare förordnas. Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad. Beslut om anordnande av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndarnämnden. Observera att även interimistiska beslut (tillfälligt beslut som gäller tills ett avgörande skett) har samma rättsverkan som ett beslut.