Hur många huvudmän kan man ha?

Ja som rubriken säger, hur många huvudmän kan man ha? Den frågan finns inget generellt svar på eftersom man måste se på fall till fall och det varierar kraftigt mellan olika uppdrags krav på engagemang och tid.

 

Nyhetsbyrån Siren har gjort en undersökning i Stockholm med omnejd om uppdrag inom god man och förvaltarskap. Där framkom det bla att två män (boende på samma gata) tillsammans drar in över 1 miljon / år. Den ene är god man för 81(!) huvudmän. Den andre har 69 uppdragsgivare.

 

Vad tycker du?

 

Skall man begränsa mängden uppdrag en person får ta eller skall man helt enkelt göra en bedömmning från fall till fall? Är det verkligen möjligt att kunna:

 

  • bevaka huvudmannens rätt
  • förvalta huvudmannens egendom
  • sörja för huvudmannens person

för 80 huvudmän?

 

En annan sak som kan tyckas lite anmärkningsvärt är att ingen kontroll görs om ställföreträdare samtidigt har uppdrag i andra kommuner.

 

Välkommen att diskutera via kommentarsfältet.

 

 

Har du många uppdrag och känner att du vill dela med dig av dina erfarenheter, skicka gärna ett mail till oss så kan vi skriva ihop något i bloggen. Givetvis sker det anonymt om så önskas.

 

 

Källor:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5318497

http://www.metro.se/nyheter/god-man-har-81-klienter-tjanar-en-halv-miljon/EVHljw!bdITf5jb8QTYg/

Skatt och avgifter för ersättning

Om huvudmannen betalar ut 1000 kronor eller mer i ersättning skall arbetsgivaravgift betalas och ett skatteavdrag göras. Om den som erhåller ersättning är född 1937 eller tidigare skall endast skatteavdrag göras. Huvudmannen slipper då att betala arbetsgivaravgift.

 

Läs mer om skatt och avgifter för ersättning på Skatteverkets hemsida

Dags att deklarera

Har du fått ersättning av din huvudman? Det finns en del saker du måste tänka på i deklarationen.

Läs mer i informationsfoldern som finns att ladda ner från skatteverkets hemsida.

 

http://www.skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf800026/315-10.01utskr.pdf?posid=187&sv.search.query.allwords=flyttning

Ställföreträdare har fråntagits sina uppdrag

I Helsingborg har tre ställföreträdare fråntagits sina uppdrag de senaste två åren. I ett fall hade ställföreträdaren lånat pengar av sin huvudman utan överförmyndarens vetskap. I de andra fallen hade ställföreträdarena inte hållit isär sin egna ekonomi och huvudmannens ekonomi.

 

I Helsingborg, där man har ca 400 arvoderade ställföreträdare, läggs mycket kraft på granskningar. Tyvärr slinker det igenom en del fall där missbruk i uppdragen gjorts.

 

Läs mer i Helsingborgs dagblad.

 

Ersättning till god man

En god man har överklagat överförmyndarnämndens arvodesbeslut och yrkat att tingsrätten ska fastställa ett arvode på sammanlagt 30 595 kronor, 25 810 kr för personlig omvårdnad och 4 785 kr för förvaltningen.

Den gode mannen har i huvudsak anfört att uppdraget har krävt ett stort engage-mang och omfattande arbete att inleda godmanskapet och att skapa ett nytt hem för huvudmannen. Tingsrätten ansluter sig till ÖFN:s bedömning att det inte ingår i uppdraget som god man att delta i utflykter, inköp av möbler och uppmärkning av kläder. Tingsrätten avslår överklagandet.
Läs mer här...


Statlig ersättning för asylsökande (tolkkostnad)

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om tolk-kostnader. Det betyder att Kammarrättens i Sundsvall avgörande står fast att god mans utlägg för tolk vilka kommunen ersatt omfattas av 8 § förordningen om stat-lig ersättning för asylsökande m.fl. Dock bör kommunen lämna de uppgifter som
Läs mer här...

 


Andra nyheter

Nya propositioner m.m.

Proposition 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.
Lär mer här...

prisbasbelopp sänks 2010

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kr. Det innebär eventuellt att arvodena till ställföreträdarna kommer att sänkas. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare har kontaktat SKL för en diskussion kring detta. Då arvodesreglerna är fastställda i FB och överförmyndarna själv bestämmer arvodet får vi se vad som kan fram-komma vid ett eventuellt möte.

Läs mer i SCB´s pressmeddelande