Åtgärder vid huvudmans död

Vid huvudmannens död har du som god man/förvaltare att iaktta följande:

 

 • Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet (bouppteckningsförrättare).
 • Ditt uppdrag upphör på dödsdagen. Någon skyldighet att ordna med begravning, göra bouppteckning m m ingår inte i ditt uppdrag. Eventuella arbetsinsatser efter dödsdagen utförs på uppdrag av dödsboet.
 • Du ska upprätta en slutredovisning till och med dödsdagen. Redovisningen inklusive saldobesked ska inom en månad insändas till överförmyndaren.
 • Då överförmyndaren godkänt din slutredovisning översänds den tillsammans med förteckning och samtliga årsredovisningar till en företrädare för dödsboet.
 • Utan dröjsmål efter uppdragets upphörande ska du till dödsboet överlämna de tillgångar du förvaltat. 

Enligt gällande lagstiftning ska räkenskaper och verifikationer som finns bevarade hos dig hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Vid tvist bestämmer överförmyndaren tid och plats för sådan granskning. Räkenskaper och verifikationer ska överlämnas till dödsboet när gode mannen/förvaltaren är fri från ansvar, vilket i normalfallet är ett år efter dödsboets mottagande av de redovisningshandlingar som översänts av överförmyndaren.
 
Vill dödsboet göra anspråk på ersättning för att de anser att du uppsåtligt eller av grov vårdslöshet åsamkat huvudmannen skada, ska talan väckas inom ett år från dagen för mottagande av tidigare nämnda redovisningshandlingar. I annat fall inträder preskription, såvida du inte gjort dig skyldig till brottsligt förfarande.

 

Godmans eller förvaltarskapets 3 bitar

Ditt uppdrag som godman eller förvaltare kan innefatta en eller flera bitar. Du kan se i ditt förordnade exakt vad ditt uppdrag omfattar.

Det kan vara lite svårt att skilja bitarna från varandra. Vi gör här ett försök att beskriva dem var och en för sig.

Bevaka huvudmannens rätt

Att bevaka huvudmannens rätt kan innefatta:

 • Ansöka om kontaktperson eller annat stöd.
 • Ansöka om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av, till exempel insatser enligt LSS, socialtjänsten, byte av bostad, ansöka om gruppboende.
 • Vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
 • Överklaga beslut.
 • Ansöka om bostadsbidrag/tillägg.
 • Bevaka huvudmannens rätt i ett eventuellt dödsbo.
 • Tillvarata din huvudmans intressen i avhysningsärenden.
 • Vid behov ombesörja överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt.
 • Kontakta fordringsägare i syfte att göra upp amorteringsplan för skuldsanering eller med stöd av avtalslagen häva avtal.
 • I övrigt företräda huvudmannen gentemot andra.

Förvalta huvudmannens egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen, om inte viss egendom är undantagen enligt beslutet från tingsrätten. Kort och gott, du skall sköta huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. All hantering av din huvudmans ekonomi skall bokföras på ett korrekt sätt.

Förvalta huvudmannens egendom innebär att:

 • Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag.
 • Betala räkningar.
 • Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter etc.

Grundläggande för förvaltningen är enligt Föräldrabalkens kapitel 12 § 4 att huvudmannens medel ska:

Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

I valet mellan tillräcklig trygghet och skälig avkastning har tillräcklig trygghet alltid företräde.

Du är dessutom redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden vad avser den ekonomiska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels avlämnandet av förteckning, dels upprättande av årsräkning samt sluträkning.

Sörja för huvudmannens person

Uppgiften att sörja för huvudmannens person är mycket viktig. Uppgiftens omfattning och innehåll kan inte generellt fastställas utan avgörs i det enskilda fallet. Sörja för person kallas även för personlig omvårdnad. I uppgiften att sörja för person kan bland annat följande ingå:

 • Hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållanden och underrätta sig om eventuellt behov av stöd, hjälp och omvårdnad.
 • Vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
 • Ta erforderliga kontakter med sjukvård, socialtjänst, omsorgsverksamhet, försäkringskassa etc.
 • Samarbeta med kontaktperson om sådan finns.
 • Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet eller annan rekreation.
 • Se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och hög livskvalitet.
 • Ha regelbundna kontakter med huvudmannen, dels per telefon och dels vid besök.
 • Ordna så att någon följer med huvudmannen till sjuk- och tandvård.
 • Avveckla bostad.
 • Ordna med flyttfirma när huvudmannen flyttar.

I uppdraget Sörja för person ingår inte att handla mat till huvudmannen, tvätta och stryka huvudmannens tvätt, följa med på utflykter anordnande av t ex vårdboendets regi, följa huvudmannen till läkare, fysiskt hjälpa huvudmannen att flytta etc. Om du av någon anledning vill hjälpa till med tvätt eller kanske följa med på läkarbesök bör du först få ok av överförmyndaren. Du kan inte begära ersättning för detta då det som sagt inte ingår i uppdraget.

Som god man eller förvaltare är du skyldig att se till att din huvudman har det så bra som möjligt.

Godman Redovisning 2010, till din tjänst!

Godman Redovisning är ett mycket behändigt hjälpmedel för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare. Förutom programmets lättförståliga dialog, design och terminologi kommer du få en mycket bra bild över din huvudmanns ekonomiska läge.

För dig som inte tidigare arbetat med ett redovisningsprogram kan det kanske kännas avskräckande att släppa pennan och pappret, men vi vågar påstå att det inte är ett stort steg mellan penna och papper till att börja använda Godman Redovisning.

Även för dig som använder eller har använt andra redovisingsprogram av den mer avancerade arten kommer kommer Godman Redovisning att vara ett mycket lämpat alternativ. Faktum är att många av våra mer redovisningskunniga användare har slängt ut den stora redovisningsdraken från SPCS, Hogia eller liknande till förmån för Godman Redovisning på grund av dess enkelhet och anpassning.

Du kan bokföra för hur många huvudmän som helst. Varje huvudman har egna anhörigaregister, dagboksanteckningar och körjournaler.

Funktioner och möjligheter

När du startar programmet kan du via menyn till vänster välja ett antal olika, mer generella funktioner. Exempelvis så kan du här ta säkerhetskopior, göra programinställningar, anpassa kontoplaner eller ändra uppgifter om dig själv. Det är även här du skapar dina huvudmän. Alla huvudmännen listas upp och du kan välja att sortera dem genom att klicka på de olika kolumnerna.

När du väljer en huvudman i programmets huvudfönster öppnas ett nytt fönster där du når alla funktioner som gäller för just den valda huvudmannen. Det är här du bokför inkomster, utgifter, skulder och tillgångar.

Här kommer några exempel på fler funktioner:

 • Körjournal som automatiskt summerar antal körda mil och beräknad ersättning.
 • Dagboksanteckningar
 • Kassabok som kan skrivas ut för hela pereioden eller för en vald månad.
 • Kontospecifikation som ger dig bra kontroll för en viss inkomst eller utgift.
 • Tillgångsföreckning
 • Register över anhöriga och kontaktpersoner.
 • Register över bilagor som skall skickas med årsredovisningen.
 • Årsredogörelse

Allt kan skrivas ut eller exporteras till pdf eller Excel.

 När det är dags att lämna in årsredovisningen (senast 1/3 året efter det din redovisningsperiod var på) gör du bara en utskrift från programmet, skriver under och tillsammans med bilagorna och eventuell årsredeogörelse postar dessa till din överförmyndare. Snabbt och enkelt!

 Du kan läsa mer och ladda ner en fullt fungerande demo på www.godman.se Programmet kostar 198:- och du får licensuppgifterna direkt vid beställningen.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens (FB) bestämmelser. God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etcetera. En person som har god man/förvaltare för huvudman.

Det är viktigt att veta skillnaden mellan att vara god man och att vara förvaltare. Den avgörande skillnaden är att en god man är ett biträde åt huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.

Godmanskap

En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom eller henne. I de fall där huvudmannen inte förstår innebörden av god man, pga. ålderdom, sjukdom etc., ska anhöriga godkänna att du förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltarskap

Vid förvaltarskap behövs inte huvudmannens samtycke till att förvaltare förordnas. Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad. Beslut om anordnande av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndarnämnden. Observera att även interimistiska beslut (tillfälligt beslut som gäller tills ett avgörande skett) har samma rättsverkan som ett beslut.