Matnyttig läsning i vintermörkret

Jag råkade "surfa" in på en mycket bra uppsats som redogör för lagstiftningen avseende förordnade förmyndare, gode män och förvaltare och de kvalifikations och behörighetskrav som ställs på dessa. Uppsatsen, Förordnade ställföreträdare - säkerställs ett kvalificerat utförande?, är skriven av Johanna Sixtensson som ett examensarbete(magisterexamen) vid högskolan i Jönköping.

 

I uppsatsen får man en bra redogörelse för rättshandlingsförmåga både för godmanskap och förvaltarskap. Vidare kan man läsa om ansökan och förordnadet om ställföreträdare samt behörighetskrav och kvalifikationer för ställföreträdare.

 

Sedan kommer en mycket intressant kapitel om hur tillsynen för godmanskapet och förvaltarskapet går till. Här beskrivs på ett bra sätt vad en överförmyndare och överförmyndarnämnd är för något. Bland annat kan man läsa om att det är kommunfullmäktige som utser en överförmyndare eller beslutar om att det skall tillsättas en överförmyndarnämnd.

 

Ett avsnitt beskriver övergripande hur tillsynen av överförmyndaren går till. Det är som kanske bekant länstyrelsen som gör detta och i uppsatsen finns det ett exempel på ett i pressen uppmärksammat granskningsärende.

 

Eftersom det är en uppsats för ett examensarbete finns det med en analysdel och en slutsats samt en komplett referenslista.

 

Uppsatsen är lättläst och väldigt informativ och rekommenderas att läsa. Uppsatsen hittar du på http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:281752

Undvik telefonförsäljare

Många gode män vet att detta med telefonförsäljning är ett stort problem för deras huvudmän. Många har svårt att säga nej och således gör onödiga inköp, binder upp sig på konstiga abonnemang eller andra tjänster.

NIX telefon är en kostnadsfri tjänst som man kan anmäla sig till för att minska antalet samtal från telemarketing företag.

Det är mycket enkelt att anmäla sig till NIX spärregister. Beställ en spärr skriftligen genom att skicka ett undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. I brevet anger du vilket telefonnummer det gäller samt en underskrift från abonnenten.

Alternativ två är att ringa det kostnadsfria telefonnumret 020-27 70 00 från den telefon som skall spärras. Sedan måste du bekräfta detta samtal tidigast efter två dagar och senast inom fyra veckor genom att ringa 020-27 70 00 från samma telefon.

 

Spärra mobiltelefon

Tyvärr kan inte privata mobiltelefonnummer spärras.

 

Undantag från NIX spärr

Marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer och relegös upplysning omfattas inte av NIX spärren. Spärren gäller alltså endast icke begärda samtal till privatpersoner i försäljnings- marknadsförings- eller insamlingssyfte.

 

Läs mer på nix hemsida.

Välkommen till godman bloggen

Godman bloggen är tänkt att fungera som en samlad kunskapskälla för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare. Förutom en del artiklar inom ämnesområdet kommer vi försöka tipsa om andra bra ställen ute på nätet som kan intressera dig.

Och för dig som är ställd under förvaltarskap i någon grad, dvs att du är en så kallad huvudman, hoppas vi att denna blog även ger dig något.

Det finns en särskild avdelning som berör programmet Godman Redovisning. Detta är ett program som underlättar ditt arbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare. Bloggen kommer även användas för att skriva om programmet och dess användande.

 


Dela med dig av dina erfarenheter

Känner du att du har något viktigt att berätta men inte vet hur du skall nå ut, tveka inte att kontakta oss och gör ett gästinlägg. Oavsätt vilken sida du beffiner dig i ett förvaltarskap är du lika välkommen att skriva ett gästinlägg. Du kanske känner dig orättvis behandlad av din företrädare eller tycker att överförmyndaren ställer lite väl hårda krav på dig som förvaltare. Skriv av dig lite, det brukar ge självförtroende och kraft att gå vidare och inte bara acceptera och tiga. Du kommer märka att det är fler som har samma problem och funderingar. Du är inte ensam! Givetvis kan du skriva under psedonym.

Om oss bakom bloggen

Vi bakom denna blogg är Fredrik Edström & Stellan Haakenstad. Vanligen brukar vi ha fullt upp med att utveckla ett redovisningsprogram för gode män, ställföreträdare och förvaltare.

Under de år vi jobbat tillsammans har vi mött och pratat med massvis av våra programanvändare och en hel del överförmyndare. Vi har förstått att det finns mycket information att tillgå men det är inte alltid så enkelt att hitta och tolka den. I visa kommuner finns det såkallade godman föreningar som kan bistå med viss hjälp, andra kommuner har ingenting förutom lite informationsmatrial och en butter överförmyndare.

Det förvånar oss att det finns så många olika synsätt på detta med förvaltarskap. Ett litet exempel är uppfattningen om hur många huvudmän man kan man ha för att kunna sköta uppdragen på ett bra sätt? En del hävdar att gränsen går vid tio huvudmän under förutsättning att det inte är allt för tunga uppdrag. Andra menar att 15 huvudmän inte är några problem om man är någorlunda strukturerad och påläst. Vad tycker du?

 

En av anledningarna till initiativtagandet med en blogg är att vi inte själva under vårt arbete med redovisningsprogrammet kan hitta bra och lättolkad information om godmanskapet. Tittar man på kommunernas hemsidor är det ofta likartade texter och väldigt tunnsått med information. Vi vill även dokumentera och dela med oss lite av det vi får till oss i våra kontakter med de som arbetar som godemän, ställföreträdare eller förvaltare. Vi gör även en hel del rundringningar och förfrågningar hos landets överförmyndare om olika saker och tolkningar som vi tror kan vara nyttigt att dela med sig.

 

Klicka på blogglista.se knappen nedanför och se till att fler får chansen att läsa oss.

Blogglista.se

 

Överföringar mellan spärrade konton

I ett nyhetsbrev från Sveriges kommuner och landsting skrivs det om överföringar mellan spärrat konto i bank A till spärrat konto i bank B. Tydligen har det varit ett vedertaget sätt att en ställföreträdare kan överföra pengar mellan spärrade konton i olika banker.

 

Vi citerar här vad de skriver i nyhetsbrevet:

 

Sedan länge är det vedertaget att en ställföreträdare kan överföra sin huvudmans pengar från ett spärrat konto i en bank till ett spärrat konto i en annan bank. Detta överenskoms redan på 80-talet och man ansåg att detta var så vedertaget att man inte behövde skriva in det i förarbetena inför lagändringarna i slutet av 80-talet. Vissa kriterier måste dock vara uppfyllda: de spärrade kontona på de olika ban-kerna måste vara någorlunda likartade. På 80-talet fanns inte lika många bank-tjänster och olika typer av konton som idag, därför var det också enklare. Men är dessa villkor uppfyllda kan den gode mannen vända sig till den mottagande ban-ken och begära att banken ombesörjer att pengar från huvudmannens spärrade konto i en annan bank sätts in på motsvarande spärrat konto i ”mottagarbanken”.

Du kan gå med i deras nyhetsbrev här.

prisbasbelopp sänks 2010

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kr. Det innebär eventuellt att arvodena till ställföreträdarna kommer att sänkas. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare har kontaktat SKL för en diskussion kring detta. Då arvodesreglerna är fastställda i FB och överförmyndarna själv bestämmer arvodet får vi se vad som kan fram-komma vid ett eventuellt möte.

Läs mer i SCB´s pressmeddelande

Redovisning av värdeförändring

Detta har diskuterats mycket huruvida en värdeförändring ska redovisas. En del anser att den ska redovisas som inkomst eller utgift oavsett om försäljning eller inte ägt rum. Somliga anser dock att en värdeförändring endast ska redovisas under värdepapper. Denna sista grupp menar att under exempelvis inkomst ska den endast redovisas om en försäljning har skett, i annat fall NEJ!

 

Som bekant har alla överförmyndare i landet lite olika syn och olika praxis vad gäller sättet att redovisa. Alla överförmyndare följer dock regelverket som är gällande för årsräkning för godemän/förvaltare, så inget sätt är mer rätt än det andra egentligen.

Vi gjorde ändå som så att vi tog och skrev till samtliga överförmyndare i landets alla kommuner för att bringa lite ordning i frågan.

 

Alternativ 1: Redovisning ska ske oavsett uttag eller försäljning på inkomst resp. utgiftskontot vid en värdeförändring.
Alternativ 2: Redovisning på inkomst resp. utgiftskonto skall ske endast vid försäljning eller köp.

Alternativ 1 har vi valt att kalla värdemetoden.
Alternativ 2 har vi valt att kalla kontantmetoden.

En sammanställning av svaren vi fick kan se ut så här:

 

På årsredovisningen ska värdeökning på fonder och liknande redovisas under avsnittet ”Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, exempelvis aktier, fonder, obligationer”.
Värdeökningen är ingen inkomst lika lite som värdeminskningen är en utgift. Man följer förändringen genom ingående och utgående saldon enligt årsbeskeden.eller så här:

Här använder vi oss av marknadsvärdet, vilket gör att svaret på er fråga om värdeökning/minskning av fonder/aktier ska redovisas under inkomster respektive utgifter i en årsräkning är ja. Annars blir ju inte årsräkningen korrekt. Vi har ett fåtal gode män som redovisar fonder/aktier till nominellt värde/inköpsvärde. Då sker ju ingen ökning/minskning och då redovisas det inte heller som inkomst eller utgift. Dock måste marknadsvärde visas.

 

Ca 70% av överförmyndarna använder sig av kontantmetoden och resterande 30% av värdemetoden. Värdemetoden är den metod som använts tidigare år men har alltmer övergetts till fördel för just kontantmetoden.

Vilken metod du ska använda bör du rådfråga din öveförmyndare om.

Upprättande av förteckning

Din första åtgärd efter förordnandet är att upprätta en förteckning av din huvudmans tillgångar och skulder. Förteckningen skall innehålla fullständiga uppgifter om huvudmannens tillgångar och skulder som denne har på dagen för förordnandets start.

Förteckningen skall återsändas komplett och undertecknad till överförmyndaren inom två månader efter att ditt förordnande påbörjats. Förteckningen ska avges på heder och samvete. Behåll en kopia av förteckningen så att du har ingångsvärdena när du sedan ska göra årsräkning.

 

Förteckningen bildar sedan utgångspunkt för redovisningen och ska avse det datum du förordnades som god man.

 

Byte av god man

Vid byte av god man/förvaltare behöver den tillträdande inte inlämna förteckning. Tidigare god mans utgående balans blir tillträdande god mans ingående balans.

 

Förteckningens innehåll

I förteckningen skall värdet av samtliga tillgångar upptas. Alla uppgifter skall styrkas med saldobesked, värdebesked avseende aktier, obligationer, fonder etc. från bank.

Fastigheter redovisas med taxeringsvärdet och skall styrkas med lagfartsbevis. Innehav av bostadsrättslägenhet ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen.

Värdepapper skall upptas till marknadsvärde.

Lösören behöver inte anges med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande.

Skulder anges med belopp samt namn på varje fordringsägare.

Eventuella kontanter ska snarast insättas på bank och bevis på insättning ska bifogas förteckningen. Bevis från bank på vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr ska bifogas.

 

Äger huvudmannen tillgångar som inte förvaltas av gode mannen skall detta anges i förteckningen.


Åtgärder när huvudmannen har bankfack

Om din huvudman har ett bankfack skall detta inventeras. För att få tillgång till bankfacket ska du ha huvudmannens samtycke. Om samtycke inte kan lämnas av huvudmannen skall läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. När du går in i bankfacket ska du ha sällskap av en anställd i banken som får närvara vid upprättande av förteckningen av innehållet i bankfacket. Kontanter som finns i bankfacket skall sättas in på bankkonto. Hittas värdehandlingar som bör säljas ska detta ske med hjälp av banken. I bankfacket finns kanske gravbrev, bostadsrättsbevis, registreringsinstrumet för fordon etc. Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell lägenhetsavveckling. Om huvudmannen förseglat testamentet, och förskrivit att det får öppnas först vid huvudmannens död, har du ingen rätt att bryta förseglingen.

Arvode till god man

En god man har rätt till ett arvode som är "skäligt" för uppdraget. En förutsättning att få ersättning är att begära det. Det är för förvaltarskapets bitar sörja för person och förvalta egendom som arvode kan begäras förutsatt att god man är förordnad dessa bitar.

Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet och dess storlek i samband med att årsräkningen/sluträkningen granskas.

 

Följande text är ett urdrag från skatteverkets hemsida.

Omkostnadsersättningar som utbetalas till förmyndare och gode män får behandlas av arbetsgivaren som kostnadsersättning under förutsättning att det finns underlag som visar att det är frågan om utgifter som bedöms vara skäliga för uppdragets fullgörande.
 
Även i de fall överförmyndaren eller överförmyndarnämnden inte har begärt underlag för utgifterna från förmyndaren/gode mannen, får omkostnadsersättning på högst 2 % av ett prisbasbelopp behandlas som kostnadsersättning.
 
Utbetalda kostnadsersättningar är normalt skattepliktig inkomst av tjänst för förmyndaren/gode mannen. Avdrag medges för de kostnader som kan styrkas eller visas på annat sätt enligt de regler som gäller för övriga utgifter.

Läs mer på skatteverkets hemsida om kostnadsersättningar till förmyndare och gode män.